Cilësisë

Politika e cilësisë e SIDENOR SA

Qëllimi objektiv i SIDENOR SA është të plotësojë tërësisht kërkesat e klientëve të saj duke arritur vazhdimisht rezultatet e dëshiruara brenda limiteve kohore të përcaktuara.

Menaxhimi i Kompanisë është i përkushtuar ndaj një filozofie sipas të cilës përpiqet vazhdimisht që:

 • të përmirësojë produktet e saj, mjetet dhe proceset e prodhimit në terma cilësie;
 • të rinovojë më tej pajisjet e saj të prodhimit;
 • të përmirësojë komunikimin dhe të ushqejë një frymë skuadre dhe bashkëpunimi mes departamenteve të ndryshme të kompanisë duke përfshirë furnitorët dhe klientët; si dhe
 • të respektojë rreptësisht të gjitha ligjet e aplikueshme të Greqisë dhe të KE-së.

 

Përgjegjësitë e çdo ekzekutivi në të gjitha nivelet e administratës përfshijnë:

 • promovimin e Politikës së Cilësisë dhe sigurimin që kjo Politikë të kuptohet, të implementohet dhe të ruhet plotësisht, në mënyrë që faktorët e cilësisë të rrënjosen te të gjithë;
 • alokimin e veçantë të përgjegjësive për cilësinë;
 • identifikimin e nevojave dhe kërkesave të klientëve;
 • përcaktimin e objektivave që kanë lidhje me cilësinë, siç janë funksionet, kapacitetet dhe besueshmëria e produkteve;
 • llogaritjen e kostos që lidhet me sigurinë;
 • rishikimin dhe implementimin efikas të Sistemit të Cilësisë dhe programeve në mënyrë që të arrihen të gjitha objektivat dhe të parashikohen problemet;
 • mirëmbajtjen, kontrollin dhe përmirësimin konstant të proceseve të prodhimit;
 • identifikimin e nevojave për trajnim dhe planifikimin e trajnimit konstant të stafit në vendin e punës; dhe
 • një analizë serioze dhe të thellë të çdo ankese për të siguruar plotësimin afatgjatë të kërkesave të klientëve.

 

Sistemi i cilësisë i SIDENOR SA mbështetet në angazhimin e plotë të Menaxhimit ndaj idealeve të cilësisë dhe plotësimit në tërësi të pritshmërive të klientëve, si edhe në besimin e të gjithë Kompanisë se cilësia dhe novacioni janë dy parakushtet për qëndrueshmërinë dhe progresin në këtë epokë të re ekonomike.