Cilësidë certifikimi

SIDENOR Grup zbaton një sistem administrimi të organizuar dhe përshtatur shkëlqyeshëm për nevojat e intustrisë të çelikut aktuale, të certifikuara me standartin ISO 9001:2015, i cili siguron se prodhimi i produkteve është në përputhje me të gjitha standartet dhe rregullat si dhe me kërkesat e vecanta të klientëve.

Cilësia e produkteve të celikut kontrollohet vazhdimisht në të gjitha fazat e procesit të prodhimit, nga sektori i  Kontrollit të Cilësisë së shoqerisë me qellim perputhjen me të gjitha  standartet dhe rregullat më të rrepta  . Procesi i Kontrollit të Cilësisë përfshin analiza  te shumta kimike, kontrolle metalografike, matje të karakteristikave gjeometrike dhe testime mekanike, të  cilat kryen  në laboratorët me pajisje të përkryera, për analiza kimike dhe prova mekanike të shoqerisë nga një personel me kualifikim të lartë.

Rrjeti i integruar i zbulimit të radioaktivitetit përdorur nga Grupi SIDENOR, për produktet e papërpunuara si dhe për produktet përfundimtare,  siguron produkte çeliku të sigurta  pa radioaktivitet.