Deklaratë për Privatësinë e të Dhënave Personale

Identiteti i kontrollorit të të dhënave

Sideral S.H.P.K., me adresë: Aut. Tirana –Durres 24km Sukth, Shqipëri, kontrollon të dhënat tuaja personale, shprehimisht për qëllimet e rëna dakord, të tilla si vendosja dhe zbatimi i një detyrimi kontraktues, respektimi i detyrimeve ligjore, mbrojtja e interesave të tij legjitime ose sipas pëlqimit tuaj.

 

Cilat të dhëna personale dhe të dhënat personale të kujt përpunohen

Të dhënat personale që përpunohen lidhen me klientët e tij persona fizikë-individë dhe përfaqësuesit e personave juridikë - klientë, të  palëve të treta ose nënkontraktuesve bashkëpunues, vizitorëve si dhe aplikantëve për punë. Të dhënat mbulojnë: 

 • Detajet e kontaktit si emri, punëdhënësi, adresa e punës, adresa e emailit dhe numri i telefonit.

 • Informacione për identitetin për hyrje dhe qëndrim të sigurt në ambientet e Shoqërisë, si Karta e Identitetit/pasaporta / leja e qëndrimit, leja e drejtimit të mjetit dhe numri.

 • Informacione që lidhen me brauserin (shfletuesin) ose pajisjen që përdorni për të hyrë në faqen tonë të internetit

 • Gjithashtu, për klientët, palët e treta dhe nënkontraktuesit bashkëpunues:

  • Detajet e pagesës, dorëzimit dhe faturimit

  • Dokumentet e kërkuara për punë të palëve të treta në ambientet tona.

ose për aplikantët për punë:

 • emri, adresa e shtëpisë, adresa e emailit, numri i telefonit dhe dokumentacioni si mjet i verifikimit të tyre.

 • Data e lindjes, statusi i familjes, kombësia.

 • Detaje mbi skemën e sigurimeve dhe pensioneve.

 • Historiku i punësimit dhe arsimit.

 • Referencat.

 • Çdo informacion tjetër që mund të siguroni nëpërmjet dokumenteve që na paraqisni.

 

Kush përpunon të dhënat tuaja personale

Përpunimi kufizohet në çka është absolutisht e nevojshme dhe i kryer nga Shoqëria jonë, shoqëri të tjera Viohalco, si dhe bashkëpunimi i palëve të treta dhe nënkontraktuesve në emrin tonë, për të garantuar përmbushjen e suksesshme të qëllimeve të rëna dakord. Të dhënat personale nuk i shiten askujt. Të dhënat personale ndahen me palët e treta, të cilat janë thelbësore në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve të kërkuara dhe lehtësimin e bashkëpunimit të rënë dakord midis jush dhe shoqërisë sonë ose me autoritete të ligjshme, si pjesë e detyrimeve tona ligjore.

 

Të dhënat personale mund të dërgohen tek shoqëri të tjera Viohalco, si dhe me palë të treta dhe nënkontraktues bashkëpunues, duke përfshirë strukturat/shërbimet e tyre brenda BE-së /Zonës Ekonomike Evropiane ose në Kosovë & Malin e Zi.

 

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale

Synimi i shoqërisë sonë është të sigurojë që ekzistojnë masat paraprake të përshtatshme për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale në çdo fazë ose vendndodhje të përpunimit të tij.

Shoqërisë sonë, si dhe nënkontraktuesve tanë, palë bashkëpunuese kur përdoren, u kërkohen të ndërmarrin masa të duhura organizative dhe teknike për të garantuar mbrojtjen e të dhënave personale nga aksesi përdorimi, zbulimi, humbja dhe ndryshimet e paautorizuara.

 

Mbajtja e të dhënave personale

Për të përmbushur qëllimet e përmendura për përpunimin e të dhënave tuaja, ne duhet t'i ruajmë të dhënat për një periudhë të lidhur me qëllimin e rënë dakord. Megjithatë, ne mund t'i ruajmë këto të dhëna, nëse autorizohen me ligj, ose për interesa proporcionale të ligjshme të Sideral-it, derisa këto interesa të mos jenë më në fuqi.

 

Vendimmarrja dhe profilizimi i automatizuar 

Asnjë vendimmarrje e automatizuar, duke përfshirë profilizimin, nuk kryhet për të dhënat tuaja personale.

 

Të drejtat tuaja si subjekte të të dhënave

Ju informojmë se ju keni të drejtat e mëposhtme:

 1. Të informoheni për të dhënat personale që kemi përpunuar dhe kërkojmë që të sigurohet një kopje.

 2. Të kërkoni korrigjimin e të dhënave.

 3. Të kërkoni fshirjen e të dhënave ose të kundërshtoni përpunimin e këtyre të dhënave ose të kërkoni kufizime në përpunimin e tyre. Vini re se kjo mund të çojë në ndërprerje të bashkëpunimit dhe /ose ofrimit të shërbimeve, sipas qëllimeve specifike për të cilat përpunohen të dhënat.

 4. Për informacione që janë marrë vetëm me pëlqimin tuaj, ju mund të tërhiqni pëlqimin. 

 

Ju lutem vini re se në disa raste, të drejtat e mësipërme mund t'i nënshtrohen përjashtimeve, kushteve ose parakushteve të caktuara. p.sh., në rastet e §3 dhe §4, mund të kemi ende nevojë për përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, nëse kërkohet kështu me ligj, ose për interesa proporcionale të ligjshme të Sideral-it derisa këto interesa të mos jenë më në fuqi. 

 

 1. Në rast se besoni që ne nuk i përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë të ligjshme ose nuk kemi trajtuar në nivelin e mjaftueshëm të drejtat tuaja si më sipër, ju keni të drejtë të ankoheni tek Autoriteti Mbikëqyrës i shtetit të vendbanimit tuaj, punës ose Sideral-it. Detajet e Autoritetit Mbikëqyrës për Sideral janë: Komisioneri për të Drejtën e Informacionit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  Faqja e internetit: www.idp.al, adresa e emailit: info@idp.al. 

 

Përditësime të Deklaratës

Në përpjekjet tona për të rritur vazhdimisht mbrojtjen e të dhënave tuaja, informacionin tuaj të qartë dhe të paqartë për përpunimin e tij dhe në përputhje me ligjin evropian dhe të shtetit, kjo Deklaratë e Privatësisë së të Dhënave Personale është subjekt i ndryshimeve. 

 

Na kontaktoni

Për çdo pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale ose për të ushtruar të drejtat tuaja të lartpërmendura, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni në numrin e telefonit: 0687574522, adresa e emailit: privacy@sideral.vionet.gr