SIDENOR STEEL INDUSTRY SA

Fabrika SIDENOR në Selanik është një fabrikë moderne, e cila prodhon një gamë të gjerë produktesh çeliku me forma, përmasa dhe specifikime cilësie të ndryshme. Fabrika filloi aktivitetin në vitin 1962 dhe është fabrika e parë prodhuese e Grupit SIDENOR.

Në kontekstin e racionalizimit të strukturës së Grupit dhe duke synuar një prezantim dhe menaxhim më të qartë të aktiviteteve të ndara, bordi drejtues i SIDENOR S.A. dhe DEPAL S.A., një filial i zotëruar plotësisht nga SIDENOR S.A., vendosën gjatë mbledhjes së tyre të zhvilluar në 30.10.2012 mbi zhvillimin e sektorit industrial të SIDENOR S.A. i cili përfshihej në riciklimin e skrapit dhe prodhimin rezultues të produkteve të gjata prej hekuri dhe çeliku dhe mbi kontributin e tij në DEPAL S.A., si edhe mbi ndryshimin e emrit në SIDENOR STEEL INDUSTRY S.A.  Vini re se ky ndryshim nuk kishte ndonjë efekt në rezultatet financiare të Grupit duke qenë se Kompania absorbuese është filial plotësisht i zotëruar.

Aktualisht SIDENOR STEEL INDUSTRY prodhon një gamë të gjerë produktesh çeliku:

  • Shufra metalike
  • Çelik SD shkalla C për beton arme (B500C - ELOT 1421-3) me forcë të lartë në tërheqje dhe epshmëri
  • Bobina
  • Shufra përforcuese SD me gjatësi të përshtatur
  • Tel i laminuar
  • Çelik marke për përdorim të gjerë

Të gjitha produktet u nënshtrohen kontrolleve të rrepta gjatë të gjitha fazave të prodhimit për të siguruar vazhdimisht cilësi të lartë.

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë është i certifikuar sipas standardit EN ISO 9001:2008 nga ELOT.

Fabrika aplikon një Sistem të Menaxhimit të Mjedisit të certifikuar sipas standardit ISO 14001:2004 nga ELOT si edhe një Sistem Menaxhimi të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë sipas standardit OHSAS 18001:2007 / ELOT 1801:2008.

Url: www.sidenor.gr